Služby


Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o. poskytuje právne služby najmä v nasledovných oblastiach:

  • občianske právo (príprava kúpnych, darovacích, zámenných  a ďalších typov zmlúv, dohôd o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sporová agenda, právne poradenstvo)
  • obchodné právo (zakladanie obchodných spoločností, vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach, príprava zmlúv a iných právnych dokumentov, obchodné spory, zastupovanie a sprevádzanie pri obchodných rokovaniach, právne poradenstvo)
  • trestné právo (zastupovanie obvineného, poškodeného alebo zúčastnenej osoby v trestnom konaní, vypracovanie trestných oznámení, právne poradenstvo)
  • pracovné právo (vypracovanie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, podkladov k ukončeniu pracovného pomeru, právne poradenstvo, zastupovanie pred súdmi)
  • správne právo (zastupovanie pred súdmi, právne poradenstvo)
  • rodinné právo (zastupovanie pred súdmi pri rozvodoch a pri konaniach o úprave práv a povinností k maloletým deťom, právne poradenstvo)
  • priestupkové právo (zastupovanie účastníkov v priestupkovom  konaní, právne poradenstvo)